Zorgbeleid

Zorgcoördinator

Juf Liesbeth

Als zorgcoördinator probeert  juf Liesbeth het zorgbeleid van onze school op verschillende niveaus uit te werken. Zowel leerlingen, ouders, leerkrachten en externe organisaties zoals bijvoorbeeld CLB en ondersteuningswerk kunnen steeds bij haar terecht met hun grote en kleine bezorgdheden. Tijdens een goed gesprek proberen we steeds te zoeken naar een constructieve oplossing voor kleine en grote bekommernissen.

Zorg op maat

Meester Piet, juf Lennie, juf Kristel, juf Annelies, juf Anouk, juf Sofie en juf Lien

Co-teaching helpt om een krachtige leeromgeving te creëren, niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Verschillen worden als een troef uitgespeeld: leerkrachten kunnen elkaar perfect aanvullen met hun eigen talenten en competenties en fungeren als rolmodel voor verbindend leren in de klas. Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren en dat maakt dat leerlingen beter bij de les zijn. Door samen te werken word je sterker!  Zo heeft elke klas een een extra ondersteuner om in te spelen op de noden en talenten van de leerlingen. Diversiteit binnen Vijverbeek is een troef!

Co-teaching houdt in dat gedurende langere tijd twee leraren samen verantwoordelijk zijn voor het lesgeven aan alle leerlingen in de klas. Op deze manier kan er ingespeeld worden op de noden van de leerlingen.
Elke klas heeft een co-teacher.

Een kikkerdirigent , die VERNIEUWING hoog in het vaandel draagt, vond dat het best eens ANDERS mocht. Hij nam zijn knapzak met visie op zijn rug en ging op pad om zo veel mogelijk gemotiveerde muzikanten te vinden en ze SAMEN een uniek orkest te vormen. Muzikanten met uiteenlopenende TALENTEN en sterke KARAKTERS sloten aan.

Het werd een weg met de nodige UITDAGINGEN; teleurstellingen, SUCCESERVARINGEN, OVERLEG, EVALUATIES en BIJSTURING. Dit alles zorgde voor een GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID en CO-TEACHING. Een samenwerking tussen kikkercollega’s die zorgen voor een gelijkgestemde melodie binnen Vijverbeek en de uiteenlopende noden.

Zo ONTWIKKELEN en EVOLUEREN onze kikkervisjes tot RESPECTVOLLE, VOLWAARDIGE, CREATIEVE en KRITISCHE kikkers die later in de maatschappij ACTIEF participeren.

 

 

 meester Piet    juf Kristel        

Lesson study binnen de derde graad

Meester Piet, juf Lucia, juf Hadewych, meester Bart en meester Pieter

 

De grote winst van Lesson Study is dat leraren samenwerken om betere lessen neer te zetten en tegelijk werken aan de eigen professionalisering. Leraren stimuleren elkaar in een veilige omgeving. Leraren leren beter naar leerlingen te kijken en hun lessen aan te passen aan behoeftes van de leerlingen.
Het is vakoverstijgend. Wat je leert neem je mee in alle vakken. In een Lesson Study team zitten daarom bij voorkeur leraren met verschillende expertises bij elkaar. Het delen van nieuwe inzichten zorgt ervoor dat iedereen leert. Scholen die dit doen merken dat leraren veel meer over de inhoud van lessen gaan praten.
Er wordt ingespeeld op de noden en talenten van leerlingen en zelfstandig leren/groepswerk worden aangemoedigd.

 

 

 meester Piet        

Veronica Sherborne bewegingspedagogiek

Meester Piet

De bewegingspedagogie van Veronica Sherborne bevordert de ontwikkeling van de persoonlijkheid van alle kinderen.
Deze bewegingspedagogiek hecht veel belang aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden in combinatie met een positieve relatieopbouw. De totaalbenadering van het kind leidt tot gunstige resultaten op psychomotorisch, relationeel, sociaal en emotioneel vlak.
De oefeningen centreren zich rond:
• Bewust worden van het lichaam zodat kinderen zich beter thuis voelen in het eigen lichaam.
• Bewust worden van de ruimte, zowel de persoonlijke als de generale ruimte.
• Bewust worden van de anderen en een betere relatie ontwikkelen met de andere kinderen.

Tijdens de activiteiten werken wij:

• met elkaar.
• tegen elkaar.
• samen.
Met deze bewegingspedagogiek werken we aan vertrouwen en verbondenheid, hetgeen uiteindelijk leidt tot respectvoller gedrag.

meester Piet

Schrijfdans

Meester Piet

Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode die de kleuters helpt voorbereiden op het eigenlijke schrijven.

Eerst gaan de kinderen deze patronen motorisch ervaren en dit doen we door met heel het lichaam te bewegen, te ‘dansen’ op passende muziek. Daarna gaan we over naar het maken van ‘muziektekeningen’. Tijdens het maken van deze tekeningen krijgt het kind de kans om op zijn eigen ritme tegenstellingen te ervaren zoals snel en traag, links en rechts, boven en onder, enz. Er wordt soms ook met twee handen tegelijk gewerkt om de lateralisatie te bevorderen. Deze tekeningen kunnen op en met allerlei materialen gemaakt worden. Het maken van de tekeningen wordt bijna altijd begeleid met passende muziek.

meester Piet

Driesporenbeleid

Juf Annelies

In het eerste (rekenen) en tweede leerjaar (rekenen en spelling) trachten we aan de hand van het driesporenbeleid de brede basiszorg op klasniveau te versterken. We willen namelijk zoveel mogelijk leerlingen in staat stellen om optimaal te ontwikkelen en om de noodzakelijke basisvaardigheden voor rekenen en taal in voldoende mate te verwerven.

Concreet wil dit zeggen dat we aan de slag gaan in drie groepen, waarbij elke groep begeleid wordt door ofwel een klasleerkracht ofwel de co-teacher. Afhankelijk van de vak- en lesinhoud wordt gekozen voor homgene niveaugroepen of een heterogene klasoverschrijdende mix.

Indien we werken in niveaugroepen, trachten we de kinderen het traject of “spoor” te laten volgen dat het dichtste aansluit bij hun specifieke noden. Bij “spoor 1” krijgen de leerlingen een klassikale instructie, gevolgd door een verlengde (al dan niet individuele) instructie. Ze maken een beperkte hoeveelheid aan basisoefeningen en krijgen de tijd om de leerstof te implementeren op een zelfgekozen tempo. “Spoor 2” start zoals het vorige spoor met een klassikaal instructiemoment, waarna de kinderen zelfstandig aan de slag gaan en het basisaanbod aan opdrachten afwerken. Uiteraard is er ruimte voor individuele begeleiding en extra uitleg wanneer de andere kinderen rustig aan het werk zijn. Tot slot krijgen de leerlingen bij “spoor 3” een verkorte gezamenlijke instructie of ze nemen de leerstof autonoom op (bijvoorbeeld aan de hand van een fimpje, stappenplan of instructieboekje). Ze krijgen naast de basisoefeningen ook meer uitdagende opdrachten voorgeschoteld en trachten deze op zo zelfstandig mogelijke basis te verwerken.

Naast de gekende drie sporen, bestaat er ook een vierde spoor. Deze weg wordt bewandeld met kinderen die een individueel curriculum (aangepast leertraject) krijgen. Deze vierde differentiatievorm kan zowel naar boven als naar beneden toegepast worden.

 

 

Kangoeroeklas

Juf Nathalie en meester Piet

We hebben een echte kangoeroeklas (lagere afdeling)!

Omdat wij zoveel mogelijk trachten rekening te houden met de eigenheid van elk kind, bieden we ook de sterke kinderen binnen onze school de nodige uitdaging.

Binnen het klasgebeuren krijgen de leerlingen verrijkingsopdrachten voor wiskunde en taal. Tijdens contractwerk worden uitdagende opdrachten voorzien.

Voor meerbegaafde kinderen kan de kangoeroeklas een extra stimulans betekenen.  We lopen niet vooruit op de leerstof, maar we gaan in de breedte werken: projectwerk, schaken, denkspelen, werken met multimedia, STEM-projecten, deelname aan de kangoeroewedstrijd, leren omgaan met winnen en verliezen, opzoeken van informatie…

Ook leren falen, ondervinden dat je van fouten kan leren, doorzettingsvermogen ontwikkelen, een minder goede prestatie leren relativeren en leren van elkaar.

De kangoeroeleerlingen worden op regelmatige basis uit de klas gehaald om per graad of klasoverschrijdend aan de slag te gaan met uitdagingen.

meester Piet

 

OndersteuningsNetWerk Centrum

Juf Karlijne, juf Evi, juf Gerlinde en juf Jana

ONW Centrum is een samenwerking van scholen gewoon, buitengewoon onderwijs en hun partners. We zetten ons in voor inclusief onderwijs. Vanuit de inclusiegedachte bieden we ondersteuning in het gewoon onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. Want samen vliegen we hoger!