GoedGevoel-project

Basisschool Vijverbeek krijgt 2.500 euro voor beste antipestbeleid van Vlaanderen: “Leerlingen moeten zich goed in hun vel voelen”

ASSE – Basisschool Vijverbeek uit Asse heeft 2.500 euro gewonnen voor zijn antipestbeleid. Negen andere scholen in Vlaanderen krijgen 500 euro. De uitreiking is tegelijk het startschot van de Vlaamse Week tegen Pesten. “Met het geld gaan we nog meer inzetten op initiatieven waardoor kinderen zich goed in hun vel blijven voelen”, vertelt directeur Tom Van Loo.

Bekijk hier het volledige artikel op HLN.

De visie van GO! BS Vijverbeek op
GoedGevoel-project (welbevinden/tegen pesten)

Er was eens een klein kikkertje, hij stond aan de poort helemaal alleen… toen vroeg een ander kikkertje: “hé, waar ga je heen?” 

Ik zou zo graag in Vijverbeek springen, om nieuwe vriendjes te vinden.  Alles lijkt er zo groen en mooi! Waarop het andere kikkertje zei: “waar wacht je dan nog op? Klim op mijn rug en kom erbij!”  We springen samen dit avontuur tegemoet.

 

Toen de poort open ging, kon het kikkertje zijn ogen niet geloven: zoveel kikkers in een andere vorm, kleur  of geur. Ja hoor, Vijverbeek opent zijn poorten voor IEDEREEN! Alle kikkers zijn UNIEK en voelen zich goed, je krijgt spontaan een glimlach op je snoet!

 

Lachen, springen, spelen, leren, ontdekken, groeien, SAMEN kwaakliedjes zingen en kikkerverhalen schrijven. Samen bouwen aan een TOEKOMST en constructief omgaan met conflicten en verschillen.
Ik ben ik en jij bent jij… helemaal VRIJ!

 

Spring gerust eens door de klasjes, huppel door de grasjes… Geen enkel kikkertje voelt zich hier alleen, want SAMEN vormen we één. Een kikkerschool; waar we groeien: klein naar groot springen van de kleine beek naar de grote sloot.

 

Krijg je er nog niet genoeg van? Ook jouw kwaakgeluid telt, laat je maar horen tot in de hoogste toren!

Vrolijke kikkers zoals we zijn; pootjes tegen elkaar want we zorgen voor mekaar!

Kleine kikkertjes worden groot en Vijverbeek vergeten ze nooit!

 

 

 

Je wordt zelf niet groot
door een ander kleiner te maken,
maar je groeit wel
als je een ander beschermt! 
 

           

 

           

Mensgericht / klantgericht

In Vijverbeek gaat het erom dat iedereen zich goed voelt, leerkrachten, ouders, kinderen, iedereen mag en kan er zichzelf zijn! Streven naar een POSITIEF WELBEVINDEN staat centraal!

We willen

 • Leerlingen aanzetten om steeds het beste uit zichzelf te halen.
 • Leerlingen zin geven om te leren en de wereld te ontdekken.
 • Leerlingen in hun eigenheid respecteren en ieders talenten en beperkingen aanvaarden

We streven ernaar

 • Dat elk kind als individu gerespecteerd wordt en dat de aanpak zoveel mogelijk wordt aangepast volgens eigen noden.
 • Dat leerlingen respect hebben voor zichzelf én voor anderen.
 • Dat leerlingen zichzelf leren ontdekken en gestimuleerd worden om hun mening en frustraties te uiten (zowel positief als negatief) op een gepaste manier.
 • Om zoveel mogelijk conflicten te gaan aanpakken op een constructieve manier (uitwerking goedgevoel-project)

In Vijverbeek gaan we daarom voor een brede en evenwichtige leeromgeving waarin elk kind centraal staat.

 • Klasdoorbrekend werken
 • Werken in parallelgroepen
 • Inzetten op talenten en eigenheid
 • Samen activiteiten organiseren: schoolfeest, kerstactiviteit, projecten,..
 • Kringmomenten
 • Zorgen voor onze school: natuur/dieren/MOS, groene zone, orde, netheid,..
 • Leerlingenraad
 • Ouderbetrokkenheid
 • Samenwerken in kleine en grote groep
 • Samenwerking met externen: vrijwilligers, CLB-medewerkers, GON-begeleiding, Logopedisten, M-decreet, kinesisten, REVA, ONC,…
 • Verschillende culturen binnen én buiten de school verkennen
 • Luisteren naar elkaar, elkaar motiveren en respect hebben voor elkaars mening
 • Meter/peter-project

Iedereen is VIP! Wat inhoudt dat we mensen appreciëren voor hun persoonlijkheid en kwaliteiten.

We gaan met een open geest de wereld tegemoet waarin verschillende culturen, zienswijzen en overtuigingen een plaats krijgen. We zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar.

We brengen sociale vaardigheden aan en streven ernaar dat iedereen op een constructieve manier met elkaar omgaat en rekening houdt met elkaars noden. We hebben aandacht voor mekaar, we vormen SAMEN één groep.

Samenwerken

Op de website van Basisschool Vijverbeek staat er bij elke klas een slogan met het woord ‘samen…..’.  Bij de kleuters beginnen we met samen ontdekken om dan in het zesde leerjaar te eindigen met ‘samen leren, samen leven!’ www.bsvijverbeek.be/Asse/klassen

We starten in het schooljaar 2018-2019 met het ’thema vriendschap’ en de slogans zullen bij dit gegeven betrokken worden om de SAMENhorigheid te vergroten.  Samen werken, samen leren, samen spelen, samen praten over verschillende culturen/verschillen in mensen…  ieder individu mag er zijn, is belangrijk en heeft een plaats in onze school en in onze maatschappij.  Oog hebben voor talenten/verschillen en anders zijn mag!

Hierop willen we elk schooljaar inzetten want leren omgaan met elkaar en rekening houdend met ieder zijn eigenheid is van cruciaal belang om verder te ontwikkelen binnen onze maatschappij. Samen maken we school! Samen zetten we ons in om te leven in een verdraagzame wereld waar iedereen zichzelf kan zijn.

Samenwerken biedt het grote voordeel dat we er allemaal sterker door worden, waardoor we meer dingen kunnen. Door samen te werken vergroten we onze kennis over elkaar en leren sociale vaardigheden aan. Ook collega’s werken samen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van elk kind en behoeften van elkaar

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Een volledige groene zone is ingericht om onze leerlingen te laten klimmen, klauteren, zich te verstoppen, zich te kunnen uitleven.  Leerlingen krijgen ruimte, ruimte om te ademen en veel plaats in de natuur.  Actieve zones/stille zones.
 • Schoolfeest: Samen werken met een groep van een andere leeftijden. Leerlingen maar ook leerkrachten treden hierbij uit hun comfortzone. 
 • Projecten/feesten: Halloween, Carnaval, Sinterklaas… worden klasoverschrijdend gehouden. Niet enkel binnen de kleuter – of lagere school maar iedereen samen. 

We delen onze kennis en vaardigheden met elkaar en komen zo tot samenwerken waarbij iedereen zijn eigen inbreng heeft. We halen energie uit elkaar door samen te werken, te experimenteren, te handelen, te beleven kortom de ervaring maakt ons rijker.

 

Kwaliteitsonderwijs

Eén kind op vijf wordt gepest. Door in te zetten op een veilig en positief school- en klasklimaat waar elk kind zichzelf kan zijn en zich goed kan voelen, willen we werken aan een school waar pesten geen voedingsbodem heeft. Zowel leerkrachten, ouders als leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het welbevinden van elke leerling. Daarom willen we iedereen betrekken in onze strijd tegen pesten.

Vijverbeek werkt aan verschillende projecten waaronder MOS-project, veilig verkeer, enz. Samen met dit Goed Gevoel-project vormen zij de rode draad binnen het pedagogisch en didactisch handelen.

 

Wij, leerkrachten en ouders, hebben een voorbeeldfunctie naar de leerlingen toe.  We moeten gedreven zijn om leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes aan te brengen zodat ze zich maximaal ontplooien.  We maken hierbij gebruik van onze leerplannen.  Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is groot en wordt groter de dag van vandaag.  We creëren een veilige leef- en leeromgeving waarin kinderen volop kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.  Het is onze taak om de leerlingen hierin te begeleiden.

 

Innovatief

Dit vullen we in door op zoek te gaan naar manieren om zaken te verbeteren. In onze zoektocht naar betere oplossingen durven we de dingen ook eens op een andere manier te proberen. Het zoeken naar nieuwe dingen vormt een constante…

Preventieve maatregelen: GOED GEVOEL-PROJECT 

 • Klasniveau

– Ter stimulering van een positief en samenhorigheids-klimaat in de klas worden aan het begin van elk schooljaar in elke klas de schoolregels over “omgaan met elkaar” besproken; we laten de afspraken vanuit de kinderen komen. De afspraken krijgen een duidelijke plaats en worden nageleefd.

– Tijdens kringmomenten staan we stil bij het belang van een open communicatie en leren we kinderen hoe ze het best kunnen reageren in bepaalde situaties en omgaan met sociaal-emotionele conflicten.

– Jaarlijks worden er workshops voor de derde graad georganiseerd waarbij men de leerlingen wil wijzen op het belang van veilig internetten (mediawijsheid). 

– We hebben een pestkoffer die kan uitgeleend worden en waar leerkrachten samen met hun leerlingen het gegeven ‘pesten’ onder de loep nemen.

 

 • Speelplaats

– We hechten veel aandacht aan een goede speelplaatswerking. De leerkrachten dragen een fluohesje waardoor ze goed zichtbaar zijn en er gelden duidelijke afspraken op de speelplaats.

– Er wordt gezorgd voor aantrekkelijk en uitdagend speelmateriaal. Kinderen worden ook nieuwe spelvormen aangeleerd (bv. uit de oude doos: rekkerspel, springtouw.).

– Onze school laat leerlingen mee beslissen over het zinvol invullen van de speeltijden. Zo werd vanuit de leerlingenraad een “stille ruimte” gecreëerd om in alle rust ook eens een boek te kunnen lezen.

– Groene zone werd aangelegd.

– We zorgden voor een Babbelhutje op de speelplaats, ons “ministerie van oplossingen”. Leerlingen kunnen er aan de hand van een stappenplan leren hoe ze het best conflicten leren oplossen en uitpraten.

 

 

 

 • Schoolniveau 

– Op regelmatige tijdstippen tijdens het schooljaar wordt bij de kleuters en de leerlingen van de lagere school een korte vragenlijst afgenomen die peilt naar het welbevinden van elke leerling. Welbevinden wordt beschouwd als een belangrijke protectieve factor tegen risicogedrag. Door dit op regelmatige basis te doen, kunnen er snel signalen opgevangen worden en indien nodig kan ingegrepen worden.  Aan het klasbeeld worden indien nodig acties gekoppeld.

– Er wordt gewerkt met een brievenbus waarin leerlingen pestmeldingen kunnen posten. Deze wordt door onze Goed Gevoel-verantwoordelijke nagekeken waarna er indien gewenst een gesprek kan plaatsvinden. Indien nodig wordt samen met de zorgcoördinator gekeken hoe we deze individuele leerling het beste kunnen ondersteunen.

– Meter- en peterschap tussen het 1ste en 6de leerjaar.

–  Samenwerking kangoeroeklas en ondersteuningsnetwerk.

Binnen een schoolbrede aanpak zitten initiatieven die de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen verhogen. Werken rond opgroeien, identiteit, waarden en normen, relaties, conflicten, grenzen, … Scholen waar leerlingen zich goed voelen, genereren 10 procent leerwinst. Daarnaast gaan leerlingen én leraren graag naar die scholen: er zijn minder conflicten, meer voldoening, minder stress en meer openheid

INSPIRERENDE WERKOMGEVING /INNOVEREN /VERNIEUWING

Eigenaarschap

Op school moet je zorgen voor een positief klasklimaat met een ontspannen, open sfeer en plaats voor humor. Leerlingen durven er het woord nemen, durven fouten maken en durven tonen hoe ze zich voelen. Inspraak van alle kinderen is heel belangrijk!

Dankzij het Babelhutje zullen de leerlingen zelf het initiatief moeten nemen om te komen tot een oplossing.  De nodige hulpmiddelen zullen hun aangeboden worden door de succesgroep vriendschap.
Alle begin is moeilijk, maar na verloop van tijd zal dit zeker een verschil maken.  Het zal niet meer juf/meester zijn die tussenkomt, maar wel de kinderen zelf die in gesprek gaan en tot een oplossing komen.

 

DRAAGKRACHT/VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

Paul McCartney & The Frog Chorus – We All Stand Together

Win, verlies… zink of zwem
Een ding is zeker, we geven nooit toe!
Zij aan zij, hand in hand
We staan er allen SAMEN!

Speel het spel, vecht het gevecht
Arm in arm, hand in hand
We staan allemaal SAMEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.