Zorgbeleid

Zorgcoördinator

Juf Liesbeth

Als zorgcoördinator probeert  juf Liesbeth het zorgbeleid van onze school op verschillende niveaus uit te werken. Zowel leerlingen, ouders, leerkrachten en externe organisaties zoals bijvoorbeeld CLB en ondersteuningswerk kunnen steeds bij haar terecht met hun grote en kleine bezorgdheden. Tijdens een goed gesprek proberen we steeds te zoeken naar een constructieve oplossing voor kleine en grote bekommernissen.

Zorg op maat

Meester Piet, juf Lennie, juf Kristel, juf Annelies, juf Anouk, juf Sofie, juf Lien, juf Sheena en juf Ellen

Co-teaching helpt om een krachtige leeromgeving te creëren, niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Verschillen worden als een troef uitgespeeld: leerkrachten kunnen elkaar perfect aanvullen met hun eigen talenten en competenties en fungeren als rolmodel voor verbindend leren in de klas. Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren en dat maakt dat leerlingen beter bij de les zijn. Door samen te werken word je sterker!  Zo heeft elke klas een een extra ondersteuner om in te spelen op de noden en talenten van de leerlingen. Diversiteit binnen Vijverbeek is een troef!

Co-teaching houdt in dat gedurende langere tijd twee leraren samen verantwoordelijk zijn voor het lesgeven aan alle leerlingen in de klas. Op deze manier kan er ingespeeld worden op de noden van de leerlingen.
Elke klas heeft een co-teacher.

Een kikkerdirigent , die VERNIEUWING hoog in het vaandel draagt, vond dat het best eens ANDERS mocht. Hij nam zijn knapzak met visie op zijn rug en ging op pad om zo veel mogelijk gemotiveerde muzikanten te vinden en ze SAMEN een uniek orkest te vormen. Muzikanten met uiteenlopenende TALENTEN en sterke KARAKTERS sloten aan.

Het werd een weg met de nodige UITDAGINGEN; teleurstellingen, SUCCESERVARINGEN, OVERLEG, EVALUATIES en BIJSTURING. Dit alles zorgde voor een GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID en CO-TEACHING. Een samenwerking tussen kikkercollega’s die zorgen voor een gelijkgestemde melodie binnen Vijverbeek en de uiteenlopende noden.

Zo ONTWIKKELEN en EVOLUEREN onze kikkervisjes tot RESPECTVOLLE, VOLWAARDIGE, CREATIEVE en KRITISCHE kikkers die later in de maatschappij ACTIEF participeren.

 meester Piet    juf Kristel            

Lesson study binnen de derde graad

Meester Piet, juf Lucia, juf Hadewych, juf Annelies en meester Pieter

 

De grote winst van Lesson Study is dat leraren samenwerken om betere lessen neer te zetten en tegelijk werken aan de eigen professionalisering. Leraren stimuleren elkaar in een veilige omgeving. Leraren leren beter naar leerlingen te kijken en hun lessen aan te passen aan behoeftes van de leerlingen.
Het is vakoverstijgend. Wat je leert neem je mee in alle vakken. In een Lesson Study team zitten daarom bij voorkeur leraren met verschillende expertises bij elkaar. Het delen van nieuwe inzichten zorgt ervoor dat iedereen leert. Scholen die dit doen merken dat leraren veel meer over de inhoud van lessen gaan praten.
Er wordt ingespeeld op de noden en talenten van leerlingen en zelfstandig leren/groepswerk worden aangemoedigd.

 meester Piet        

Schrijfdans

Meester Piet

Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode die de kleuters helpt voorbereiden op het eigenlijke schrijven.

Eerst gaan de kinderen deze patronen motorisch ervaren en dit doen we door met heel het lichaam te bewegen, te ‘dansen’ op passende muziek. Daarna gaan we over naar het maken van ‘muziektekeningen’. Tijdens het maken van deze tekeningen krijgt het kind de kans om op zijn eigen ritme tegenstellingen te ervaren zoals snel en traag, links en rechts, boven en onder, enz. Er wordt soms ook met twee handen tegelijk gewerkt om de lateralisatie te bevorderen. Deze tekeningen kunnen op en met allerlei materialen gemaakt worden. Het maken van de tekeningen wordt bijna altijd begeleid met passende muziek.

meester Piet

Sporenbeleid

Juf Annelies, juf Anouk, juf Lennie, juf Lien en juf Sheena

Met een gedragen sporenbeleid proberen we de brede basiszorg op klasniveau te versterken. We willen namelijk zoveel mogelijk leerlingen in staat stellen om optimaal te ontwikkelen en om de noodzakelijke basisvaardigheden voor rekenen en taal in voldoende mate te verwerven.
Concreet wil dit zeggen dat we aan de slag gaan in drie groepen, waarbij elke groep begeleid wordt door ofwel een klasleerkracht ofwel de co-teacher. Afhankelijk van de vak- en lesinhoud wordt gekozen voor homogene niveaugroepen of een heterogene klasoverschrijdende mix. Leerlingen leren zich schalen om zo het nut in te zien van deze werkvormen in functie van hun ontwikkeling

         

Kangoeroeklas

Juf Nathalie en juf Sheena

We hebben een echte kangoeroeklas (lagere afdeling)!

Omdat wij zoveel mogelijk trachten rekening te houden met de eigenheid van elk kind, bieden we ook de sterke kinderen binnen onze school de nodige uitdaging.

Binnen het klasgebeuren krijgen de leerlingen verrijkingsopdrachten voor wiskunde en taal. Tijdens contractwerk worden uitdagende opdrachten voorzien.

Voor meerbegaafde kinderen kan de kangoeroeklas een extra stimulans betekenen.  We lopen niet vooruit op de leerstof, maar we gaan in de breedte werken: projectwerk, schaken, denkspelen, werken met multimedia, STEM-projecten, deelname aan de kangoeroewedstrijd, leren omgaan met winnen en verliezen, opzoeken van informatie…

Ook leren falen, ondervinden dat je van fouten kan leren, doorzettingsvermogen ontwikkelen, een minder goede prestatie leren relativeren en leren van elkaar.

De kangoeroeleerlingen worden op regelmatige basis uit de klas gehaald om per graad of klasoverschrijdend aan de slag te gaan met uitdagingen.

 

OndersteuningsNetWerk Centrum

Juf Karlijne, juf Evi, juf Gerlinde, juf Annelore en juf Ute

ONW Centrum is een samenwerking van scholen gewoon, buitengewoon onderwijs en hun partners. We zetten ons in voor inclusief onderwijs. Vanuit de inclusiegedachte bieden we ondersteuning in het gewoon onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. Want samen vliegen we hoger!

         

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.